Almanya Vatandaşlık

Almanya Vatandaşlık


Yarım asırlık bir zaman diliminde Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın Almanya’da bir ayrımcılığa maruz kalmadan barış ve mutluluk içerisinde yaşamaları hepimizin ortak arzusudur. Almanya vatandaşlık kazanımı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendi özgür iradesiyle karar vermesi gereken bir karardır.

Almanya vatandaşı olan kişi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Almanya’daki seçme ve seçilme hakkına, Almanya vatandaşlarına tanınan memurluk gibi ayrıcalıkları sahip olabilir. 

Yabancı uyruklu göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişleri, birden fazla yasada düzenlenmiştir. Yasa, Almanya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kriterler, bir yabancının Alman vatandaşlığına   geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesinde  önem kazanır.

Anne ve babasından biri Alman vatandaşı olan çocuk, doğuştan Alman vatandaşı kabul edilir (kan ilkesi). Federal Almanya Vatandaşlığı kan bağı prensibiyle anne veya babanın ya da her ikisinin Almanya vatandaşı olması esasına dayanır. Bu çocuklar, doğuştan itibaren tüm hak ve ödevleriyle Alman vatandaşı olurlar. 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde, yabancı anne ve babaların Almanya'da doğan çocukları, anne veya babadan biri çocuk doğduğunda en az sekiz yıldan beri devamlı ve yasal şekilde Almanya'da yaşıyorsa, oturma hakkına ya da en az üç yıldan beri süresiz oturma iznine sahip ise, re’sen Alman vatandaşlığını alırlar. 

Doğumla Elde Edilen Almanya Vatandaşlığı: Anne veya baba 8 yıldan beri Almanya’da oturuyorsa ve en az son iki yıl süresiz oturma iznine sahipse, Almanya’da doğan göçmen çocuklar Alman vatandaşıdır.  20.12.2014 yürürlüğe giren yasayla 21 yaşını doldurmuş ve Almanya’da doğmuş bir gencin vatandaşlık edinmesi için ya sekiz yıl Almanya’da yaşamış ya da altı yıl Almanya’da eğitim alma koşulu bulunmaktadır. Ayrıca Almanya’da okul ya da meslek eğitimi diploması almış olmak da çifte vatandaşlıktan yararlanmak için yeterli sayılmaktadır. 

Doğum ilkesine göre Alman olmakla birlikte, aynı zamanda ana ve babalarının vatandaşlığını da almış bulunan kimselerin, reşit olduktan sonra 23 yaşına kadar bu vatandaşlıklarından birini tercih etmeleri koşulu bulunmatadır.

Aralık 2013’te kurulan CDU/CSU-SPD koalisyon hükümet protokolüne göre, opsiyon modeli kaldırılarak Almanya’da doğan yabancı çocukların Alman vatandaşlığı yanında anne-babalarının ülke vatandaşlığını da almaları öngörülmektedir. 

Yabancı vatandaşlığını korumak istediklerini bildirenler veya 23 yaşını doldurdukları tarihe kadar herhangi bir tercih bildirmeyenler Alman vatandaşlığını kaybederler. 16 yaşını doldurmuş bir yabancı aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa yazılı başvuruda bulunması halinde Alman vatandaşlığını kazanabilmektedirler. 

Almanya'da en az 8 yıl yasal olarak oturmuş olanlar gerekli koşulları sağlamaları halinde Almanya vatandaşlığı talebinde bulunabilirler. (Müsamaha (Duldung) statüsünde geçirilmiş süre yasal oturum sayılmamaktadır). Almanya vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişi başvuru süresinde Almanya “oturum izni”ne (daimi veya süreli)  sahip olmalıdır. 

Yeterli derecede Almanca bilmek; Almanya vatandaşlığı talebinde bulunacak kişilerin Almanca bilgisinin Avrupa Konseyinin ortak referans dil standartlarına göre yazılı ve sözlü olarak yeterli olması gerekmektedir. (Zertifikat Deutschnach dem Niveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens). Almanca bilgisini ispata yarar okul, kurs diplomaları yoksa ilgili eyaletteki uygulamaya göre mülakata tabi tutulur. 

Başvuruda bulunan kişi herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşı ise, eski vatandaşlığından ayrılması gerekmemektedir, reşit olmayan çocuklara vatandaşlığa alınma garantisi verilir. Başvuruda bulunan kişinin karısı / kocası ve reşit olmayan çocukları, Almanya’da düzenli olarak 8 yılı doldurma şartı aranmaksızın Alman vatandaşı olma hakkına sahip olabilmektedirler. 

Eş ve çocuklar üzerinden vatandaşlık; ailede ebeveynlerden biri veya ikisi gerekli koşulları yerine getiriyorsa, eş ve çocuklar da verecekleri dilekçelerle birlikte Alman vatandaşlığı talebinde bulunabilirler. Vatandaşlığa geçmek için gerekli oturum süresi, eş ve çocuklarda daha kısadır. Eşlerde, eğer ailenin müşterek yaşamı en az iki yıldır Almanya'da sürüyorsa, 4 yıllık oturum süresi yeterli kabul edilmektedir. Çocuklarda ise Almanya'da 3 yıllık oturum süresi yeterlidir. Eğer çocuk 6 yaşından küçükse, yaşının yarısına denk süreyi Almanya'da ailesi ile birlikte geçirmiş olması yeterlidir. 
16 yaşını doldurmuş çocukların dilekçeleri müstakil işlem görür ve tam ücret gerektirir. Ancak, 23 yaşın altındaki gençlerin başvurularında geçimini kendi geliriyle temin etme koşulu aranmaz. Yasalar bir aile içinde tek vatandaşlık prensibinin gerçekleşmesini (tüm aile bireylerinin beraberce Alman vatandaşı olmasını) desteklemektedir. Ancak bu zorunlu değildir. Koşulları yerine getiren bir ebeveyn Alman vatandaşlığına tek başına veya çocuklarıyla birlikte geçmekte serbesttir. Herhangi bir nedenle Yabancılar Yasasının kolaylaştırılmış vatandaşlık hükümlerinden yararlanamayan bir göçmen, aşağıdaki koşulları yerine getirdiği takdirde, Vatandaşlık Yasasının 8. maddesine göre Alman vatandaşlığına geçebilir. Hukuka uygun olarak gerekli oturma süresi bazı yabancı gruplar için farklılıklar içermektedir.

Almanya Vatandaşlık

 

Almanya Vatandaşlık Şartları

-Almanya’nın hukuki ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olmak
-Sabıkasız olmak. 
-Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması. Anayasaya aykırı bir faaliyette bulunmamak
-Hakkında Yabancılar Yasasının 46 maddesine göre sınır dışı edilme kararı bulunmamak,
- Almanya’da en az 8 yıl yasal oturum, Eşi Alman vatandaşı ise 5 yıl.
- Siyasi iltica başvurusu kabul edilenler için 6 sene oturum,
- 60 yaşından büyük yabancılar için 12 sene oturum,
- Alman devletinin koruması altında olan veya hiçbir vatandaşlığı olmayan yabancılar için 6 sene oturum,
- Alman Devletinin çıkarlarının gerektirdiği hallerde en az 3 senelik oturum,
- Bir Alman tarafından evlatlık edinilen çocuklar için 3 senelik oturum,
- Vatandaşlık başvurusu yapıldığında, “oturma izni”ne (sınırlı veya sınırsız) veya“yerleşim izni”ne sahip olmak,
- Uyum sertifikası (B1+oryantasyon sertifikası)
- Almanya'da temelli olarak yerleşmiş olmak (geçici bir nedenle Almanya'da bulunanlar bu aktan yararlanamaz);
- Alman medeni hukukuna göre reşit olmak ve kişilik haklarının herhangi bir nedenle kısıtlanmamış olması,
- Kendisi ve ailesi için yeterli bir konuta sahip olmak,
- Kendisi ve ailesinin geçimi için yeterli bir gelire sahip olmak. Herhangi bir nedenle sosyal yardım veya işsizlik yardımı alan bir yabancı Alman vatandaşlığına geçemez. 
- Yeterli düzeyde Almanca bilmek ve dil bilgisini kanıtlamak
- Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalamak,
-Eski vatandaşlıktan ayrılmak.
- Demokratik düzeni kabul etme.
Yukarıdaki koşulları yerine getiren, 16 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vereceği dilekçe ile Alman vatandaşlığı talebinde bulunabilir. 

Yukarıdaki şartları yerine getiren yetişkinlerin 18 yaşından küçük çocukları ile birlikte Almanya vatandaşlığı talebinde bulunabilirler.

16 yaşını doldurmuş her yabancı bizzat dilekçe verebilir ve vatandaşlığa geçme sürecini böylece başlatmış olur. Bu kişiler, ikamet edilen yerin Vatandaşlık Dairesine başvurarak gerekli dilekçe formunu (Antrag auf Einbürgerung) şahsen almalıdırlar.
 
Bir yabancı başvuru öncesinde vatandaşlık dairesine gidip danışabilir ve özellikle Almancasının yeterli sayılıp sayılmayacağını öğrenebilir. Aile bireyleri de Alman vatandaşlığına geçecekse, 16 yaşını doldurmuş her birey müstakil dilekçe verir. 16 yaşından küçüklerin başvuruları velileri tarafından yapılır.

Vatandaşlık dilekçesi verildikten ve yeterli Almanca bilgisi tespit edildikten sonra Vatandaşlık Dairesi diğer işlemleri tamamlar. Bu işlemler genellikle 10-12 haftalık bir süre içerisinde (bazı bölgelerde daha uzun) tamamlanır ve başvuru sahibine Alman Vatandaşlığına alınacağına dair “Teminat Belgesi” (Einbürgerungszusicherungurkunde) verilir. Belgenin geçerliliği 2 yılla sınırlandırılmıştır. Bu sürenin bazı hallerde uzatılması mümkündür.
 
Türk vatandaşlığından çıkışın mümkün olmadığı, aşırı düzeyde maddi zarara yol açacağı veya sağlık nedenleriyle çıkış işlemleri takip edilemeyeceği ispatlandığında, çıkış işlemi süreci söz konusu olmayacağından, doğrudan çifte vatandaşlığın kabulü ile Alman vatandaşlığına geçilmesi mümkün olabilmektedir.


Mavi Kart Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyeti’nin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Almanca Dil Yeterliliği Şartı; Yeterli Almanca bilgisi kural olarak hem eşten, hem çocuklardan beklenmektedir. Eğer diğer aile bireyleri yeterli Almanca biliyorsa eşin eğitim durumu ve diğer zorluklar da göz önüne alınarak, daha az bir Almanca bilgi düzeyi kabul edilebilmektedir. 16 yaşından küçük çocuklardan Anayasaya bağlılık açıklamasını imzalamaları istenmez.

Yeterli Almanca bilindiğinin kanıtı olabilecek bir diploma ve sertifika yoksa, bir test yapılması zorunludur. Vatandaşlık dairesindeki memur başvuru sahibi ile örneğin Alman vatandaşlığı, dilekçedeki sorular vb. üzerine kısa bir söyleşi yapmaktadır. Bu testin birinci bölümüdür. İkinci bölümde başvuru sahibi günlük gazeteden seçilmiş kısa bir metni okuyup, anladığını anlatmak zorundadır. Memur buna göre bir karara varacaktır. Eğer yeterli Almanca bilinmediği sonucuna varılırsa o zaman işlemin durdurulması veya dilekçenin geri alınarak Almanca kursuna katılmak gerekecektir. Bu hususta haksızlığa uğradığını düşünenlerin danışma bürolarına, avukata veya Almanca seviyesini ölçebilecek başka bir makama (VHS ) başvurmaları uygun olacaktır.
 

Bu internet sitesi Almanya Başkonsolosluğu'nun resmi sitesi değildir. Burada yer alan bilgilerin doğruluğunu işlemlerinize başlamadan önce mutlak suretle teyit ediniz. Almanya Schengen Vizesi ve vatandaşlık işlemlerinizle ilgili en güncel ve doğru bilgileri Almanya Büyükelçiliği ve Almanya Başkonsolosluğu’nun resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Almanya Vatandaşlık

Duyurular

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi

  Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi detayına ilgili vize sayfasından da erişebilirsiniz. Almanya Schengen vize işlemleri Almanya B...
2021-12-20 13:19:22

Almanya Covid-19 Seyahat Güncellemesi

2021 yılı Ekim ayında açıklanan Almanya’ya giriş kısıtlamaları ve istisnalar aşağıda kısaca özetlenmiştir. Covid-19 salgını ve orta...
2021-12-20 12:48:30

Almanya Konsolosluğu Resmi Tatil Programı

Almanya Konsolosluğu ve Almanya Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü kapalı olacaktır. Almanya Konsolosluğu ve Almanya Büyük...
2021-12-16 06:10:54

Konsolosluk işlemlerinde bulunacak kişilerin dikkatine!

Konsolosluk işlemlerinde bulunacak kişilerin dikkatine!   İstanbul Başkonsolosluğu vize bölümü çalışma saatleri Telefon ...
2021-12-15 19:26:38
Tüm Duyurular
Almanya Vatandaşlık